ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 4 และกลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ชื่อเรื่องศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 4 และกลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ชื่อผู้แต่งพิชญาภัค ฦาชา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit360