ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25
ชื่อผู้แต่งเพ็ญณัชชา มงคลเคหา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการขอนแก่น
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit818