การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องประโยคพื้นฐานโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องประโยคพื้นฐานโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ชื่อผู้แต่งอิศราพงศ์ ฐิติผกายแก้ว
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit537