การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยการสอนแบบปกติและการสอนโดยใช้เกม

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยการสอนแบบปกติและการสอนโดยใช้เกม
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ ไกรกลาง
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit497