ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

ชื่อเรื่องศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ชื่อผู้แต่งกชกร ขุรีทรัพย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการขอนแก่น
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit767