ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 74 สำนักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 74 สำนักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา สิงหะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit442