ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ ชัยดิษฐ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit317