ความพึงพอใจของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ พรมจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit317