ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ชื่อผู้แต่งโฉมเฉลา ศรีสนาม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit327