ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานกลุ่มงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพลอยไพลิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานกลุ่มงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพลอยไพลิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ชื่อผู้แต่งทิพย์สุดา ประดาสุข
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit524