ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในฝัน จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในฝัน จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
ชื่อผู้แต่งศิริมล คิ้วศิริ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit352