การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่งลำแพน อรุณพันธุ์วิสุทธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit418