ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งสุจารี เส้งเสน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit556