ความพึงพอใจของครูในการมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูในการมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ชื่อผู้แต่งพิรุฬห์ณัฐ คล้ายลักษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit342