ความคิดเห็นของครูที่มีต่อแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่งกันต์แก้ว ตันมงคลกาญจน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit346