ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งกิ๊ก เกษมสุขวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit684