ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของโรงเรียนในสานักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของโรงเรียนในสานักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งชวิศา พื้นทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit317