ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งสันต์ติ เกราะแก้ว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit348