ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ชื่อผู้แต่งนวิยา ด้วงเพียร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit315