Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STADธนิสา กองเพ็ชรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612330
122การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติปนัดดา หงษ์ทองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563234
123ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ปกรกาญจน์ ลานรอบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560235
124ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครวัชรินทร์ ชาญกระบี่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560235
125การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงณัฐธิดา ภูมิพงษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564236
126ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดกลาง เขตดุสิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ศิรรัตน์ เสตสุบรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560239
127การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยอรอุมา ลันวงษาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564240
128ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ษมาภรณ์ ศรีใสคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560241
129ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ชีวิน หน่อแก้วการบริหารการศึกษา น่าน2560241
130ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุธิดา สุวินทรากรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560242
131ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในโรงเรียนสองภาษาเครือข่ายที่ 15 สังกัดกรุงเทพมหานครสายสิทธิ์ โถปาสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560242
132สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียน ในสำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครอัจฉรา บินล่าเต๊ะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560243
133ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 51 เขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครวารุณีย์ ปานกรดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560244
134ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 36 สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครสลิลลาวัลย์ ศรีแสนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560244
135ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานครมานพ เอี่ยมสอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560244
136ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 78 สำนักงานเขตบางแค สำนักการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครนิภาพร ระดาฤทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560245
137ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนครเขื่อนขันธ์ และคุ้มบางกะเจ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1วิทยา ไชยศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560245
138การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ถิรวุฒิ ตาจันทร์อินทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563245
139การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สิงคร มาลัยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563245
140การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นพกร สิรินพมณีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563245