Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 321-340 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) สำนักงานเขตบางเขน สังกัดกรุงเทพมหานครพงศ์ศักดิ์ ทองศรีจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560646
322ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครบุษบา อินทร์จ้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
323ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศิวรินทร์ แซ่เฮ้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560343
324ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา ปีการศึกษา 2559กุสุมา โตแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
325ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานครพลศิลป์ แคล้วคลาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
326ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33อดิศักดิ์ ปุวิชาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560353
327ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางรักสมฤดี ชุมหอมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559440
328ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2พนิดา ยอดรักการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560369
329ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายท่าฉลอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอนันต์ เพ็งแสนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560421
330ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนขนาดกลางในสำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานครกฤษณา สงฆรักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
331ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครสุรินรัตน์ พรมราชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
332ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครพิมพ์ลภัส บุญลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
333ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1บรรจง หวังทรัพย์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560338
334ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1ชญาพร หาญศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559434
335ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดทองสุทธาราม สำนักงานเขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานครมนัส ชินจักรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560397
336ความคิดเห็นของครูในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จันทร์ทิพย์ พันสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560489
337ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนในเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครสิทธิกานต์ นาคเงินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
338ความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายที่ 10 ชุมพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7ศิวพร กลับคล้ายการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560424
339ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 13 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3กัญญารัตน์ ภูมิลักษณ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560559
340ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเตรียม อำเภอบางพลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการศศิธร สุขศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559524