Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและแบบใช้บัตรคำศัพท์นายบรรจง ขำจันทร์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256029106
182ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครชินดนัย พรมบุการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560293
183ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การดาเนินการทางเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ชัญญานุช ดาด้วงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564294
184ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครวัชรินทร์ ชาญกระบี่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560297
185ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ปัณฑารีย์ อิ่มประสงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560298
186ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ จังหวัดปทุมธานีพิมพร สามารถตราการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560298
187ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครนิพนธ์ เหมือนหมายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560298
188การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องฟังก์ชันพีชคณิต สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เขมรัสนี สมใจคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช2565299
189การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชนิดา หนูตะพงการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25593019
190การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นภาพร จารุจันทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565302
191ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครซบรี โกะสะโยะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560302
192ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีสุทธิณี ประสพทรัพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560302
193ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ชีวิน หน่อแก้วการบริหารการศึกษา น่าน2560303
194ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายที่ 48 สังกัดกรุงเทพมหานครยุคลธร น้อยจาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560304
195ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครอุบล ตัญญาภักดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560304
196ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครนันทวัฒน์ ชัยดิษฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560304
197ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนวิยา ด้วงเพียรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560304
198ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32อาทิตย์ ปะสีละเตสังการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560305
199ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ษมาภรณ์ ศรีใสคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560305
200ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดกลาง เขตดุสิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ศิรรัตน์ เสตสุบรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560305