Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 77 สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครวิลาภรณ์ บุตรสะอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
322ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครปีติชา ชะนะนามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560293
323ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560283
324ความคิดเห็นในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายไร่ขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2จุฑามณี สุขไสวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
325ผลของการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒นฤมล อบสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560595
326พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครเรไร เป้าหินตั้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611067
327การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติถนอมทรัพย์ อุปรีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561578
328ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน วัดพลับพลาชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพรนภา บุตรวังค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558691
329ความคิดเห็นของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จุรีภรณ์ สาระอาภรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560308
330ความคิดเห็นของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเบ็ญจวรรณ แสงสง่าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560356
331ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานีวรทย์ ส่งละอองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560366
332ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
333ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทราณัฏฐนิช เรืองโอชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
334การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ โดยใช้ชุดการเรียน0คณิตศาสตร์0แบบค้นพบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ปรัชญา เจริญศิริคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560458
335ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอบันนังสตา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาซูนีตา เฮงดาดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561872
336การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ระหว่างการสอนด้วยวิธี KWL-Plus และวิธีการสอนแบบปกติจิราวรรณ ไชยปัญญาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561521
337ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีธันยาภัทร์ รัฐวราเศรษฐ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558431
338ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสิริรัตนาธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2พิชชาพร บุญยืนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
339ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนศรีวิทยาปากนํ้า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมุทรปราการวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
340ความคิดเห็นของครูที่มีผลต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสิริวิมล จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560310