Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321การใช้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครประยูร โคษาราชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612502
322การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ระหว่างการสอนตามรูปแบบซิปปากับการสอนแบบปกติธฤษณัช อารมย์แก้วการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561827
323ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กศน.ตำบลตลาดขวัญ)ที่มีต่อการให้บริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีมัจฉา เผ่าภูรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558872
324ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอิศรา ใจสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
325ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครยุพา ดงตะในการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560380
326ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย 72 สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสุพัตรา พันธุ์ปลาโดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560520
327ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครธัญพร สวนงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
328การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของกานเย่ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ วัชฤทธิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560603
329ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานีสุวรรณี เสือสมิงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611226
330การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบปกติศันสนีย์ จันทร์คีรีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561550
331ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครรัชณี ประทุมชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25581782
332ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรีกาญจน์ ฤทธิ์สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560483
333ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 77 สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครวิลาภรณ์ บุตรสะอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
334ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครปีติชา ชะนะนามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
335ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
336ความคิดเห็นในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายไร่ขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2จุฑามณี สุขไสวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
337ผลของการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒นฤมล อบสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560709
338พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครเรไร เป้าหินตั้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611262
339การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติถนอมทรัพย์ อุปรีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561676
340ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน วัดพลับพลาชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพรนภา บุตรวังค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558803