Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีเบญญาภา เชื้อเล็กการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560703
122การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จังหวัดนครปฐมเบญญาภา ดุษิยามีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602019
123การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน ( Creativity-base Learning ) วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เบญญา โชคชัยพรรักษ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601200
124ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ แสนกล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560289
125ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ เจนเขตกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558638
126ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ หาญวุฒินานนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560276
127ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเบญจวรรณ ใจปลื้มการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558383
128ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ หาญวุฒินานนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560301
129การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนบ้านเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2เบญจมาส กันเสนการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560322
130การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยใช้สื่อประสมเบญจมาศ หลักบุญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602090
131ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เบญจพร เปลี่ยวจิตร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
132การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนราชวินิตมัธยม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครเบญจพร สุทธิทนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560307
133ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครเบญจพร นาคอ้ายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560290
134ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เนาวรัตน์ อินทวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
135การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคอลาดเนตรนภา จันทร์งามคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561495
136ความคิดเห็นของครูต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครเทียนจิตร จันทิพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560277
137ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครเทวัญ หลาบคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560293
138ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของครูโรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานครเทพประทาน ฤทธิรุตม์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560291
139การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเครือข่ายรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560417
140ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรีเตชทัต ชัยชีวานนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560263