Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สังกัดกรุงเทพมหานครศรัญญา รสโสดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
282ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครธรรมวรรณ จันทะมันการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393
283ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32พัชราภรณ์ กะการัมย์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560444
284ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ราตรี พาหาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560369
285การรับรู้ของครูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครปัทมนันท์ กุลเกษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611562
286ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนปทุมธานี“นันทมุนีบำรุง” จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ยุทธนา กองโคการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558807
287ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอัจฉรา บุตโคตการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
288ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 53 สังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครสุธิดา ฉายศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
289สภาพการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครสายบัว นพตลุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560552
290ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครนิพนธ์ เหมือนหมายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560358
291ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7วลัยลักษณ์ โด่งพิมายการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560370
292ความคิดเห็นของครูที่มีต่อทักษะผู้บริหาร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ถวิล ศรีสุขการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560437
293ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายที่33 สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครพิทักษ์ นันยะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561664
294ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กัลยา เที่ยงแท้การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558771
295ความคิดเห็นของบุคลากรต่อบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อำไพ พาโคกทมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
296ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดา เนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมาเนอสเซอรี่ระวิวรรณ พรหมวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560389
297ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สังกัดกรุงเทพมหานครสุชัญญา แสงวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
298ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มกรุงเทพกลาง สังกัดกรุงเทพมหานครสโรชา อนันตพฤกษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
299ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กานต์พิชชา ศิลปวิศวกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560505
300ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ศิริขวัญ ศาลางามการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560376