Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
441ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 51 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครพัชรินทร์ แย้มกลีบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
442การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เมทิกา แสงวิรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560429
443การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ศิริลักษณ์ ประชากุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560479
444การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการประมาณค่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนปกติชุติมา บัวบานคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560533
445การใช้ชุดกิจกรรมการสอนสระประสม เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานครเกศกนก แก่นนาคำการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561683
446การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติกณิกร ทวนทองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561771
447ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ณัชชา สินศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559502
448ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเครือข่ายโรงเรียนที่ 40 สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเอกภพ พระชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
449ความคิดเห็นของครูต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ทิพวรรณ ลิ้มรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
450ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครวิราพรรณ ปักศรีสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
451ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด นนทบุรีปณพร สุมลวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
452ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อำเภอธัญบุรีสุภาณี ยืนยงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560371
453การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีย์วิทย์ปีการศึกษา 2560ชฎาณิศ บุรีรัตน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601402
454ความสามารถในการอ่านคำแบบมีภาพประกอบของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านซ่อง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีพรพิมล มาตรมงคลการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561626
455การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจํานวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานีวัลลภัทร หนองภักดีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561860
456ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการดำเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกพนิตนาฏ ศรีนวลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559719
457ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพันท้ายนรสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครขนิษฐา ซอกรัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560452
458ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามศรีรุ้ง มรกฎการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
459แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทองเสาร์ห้า พุทธบาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
460ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟ ที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สู่โลกจริงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจันทร์ทิพย์ สุดายงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560635