Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความคิดเห็นของบุคลากรครูที่มีต่อการจัดการศึกษามาตรฐานการดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์วริศรา ทองใหญ่การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560288
162ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลภิณณ์ธารา ผู้สมเก่าการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560320
163ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษากระเทียม – สะกาดก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3รัตติยา บุญเปล่งการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560382
164ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาวังสะเภา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3ยุทธนา ปักโคทานังการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560286
165ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 5 (ท่าตูม-ชุมพลบุรี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33อรณิช เขตขยันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560391
166ทัศนคติของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่-โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จักรพันธ์ สหัสชาติการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560311
167ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ศราวุฒิ วงค์คำปันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560346
168ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33นงลักษณ์ วินทะไชยการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560352
169ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33สุพรรณี สุขประผลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560302
170ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33นันทิศา ขาวงามการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560298
171ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 17 เขาแหลม พนมซอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุภาวดี สมอินทร์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560311
172ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน จังหวัดสุรินทร์โกมล จันทร์ศิริการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560310
173ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1พันทิพา ฤกษ์ศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560320
174การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560473
175ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จามมัจจุลี มีศิลป์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560283
176ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์วิภาพร แสวงสุขการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560339
177ความคิดเห็นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์สุวิมล แพงแก้วการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560328
178ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1สุพรรระณา มุ่งดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560347
179ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์วันชัย ยิ่งรุ่งเรืองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560354
180ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุริเยน บติมาลย์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560280