Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครวันวิสาข์ เซ็มมุกดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560209
102การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตรีชฎา ฉางตาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563211
103การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ กำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารสราวุฒิ อุดงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602115
104การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupationsอกนิษฐ์ รามศรีนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612121
105การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติปนัดดา หงษ์ทองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563214
106ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒วิภาพร เรืองประทีปการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560216
107ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มเวียงสา 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1จิตรานุช สมภารวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560217
108ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครชินดนัย พรมบุการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560217
109ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ปัณฑารีย์ อิ่มประสงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560218
110การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานครชรินพร กองเงินกลางคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564219
111ความพึงพอใจของนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีต่อการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในเขตปกครองคณะสงฆ์พญาไทวีรวิชญ์ สัตตารัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560220
112ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ จังหวัดปทุมธานีพิมพร สามารถตราการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560222
113การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) โดยใช้การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)อรษา เจริญยิ่งคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602227
114การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สิงคร มาลัยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563224
115การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STADธนิสา กองเพ็ชรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612241
116รายงานผลการวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครนันทพร เรืองอร่ามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25592246
117ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ปกรกาญจน์ ลานรอบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560226
118ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครนิพนธ์ เหมือนหมายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560226
119ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มพลังครูพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นิตยา มาปัดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560226
120ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครวัชรินทร์ ชาญกระบี่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560227