Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ชีวิน หน่อแก้วการบริหารการศึกษา น่าน2560269
162ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครพรวิภา วรรณศิลป์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560269
163การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกําลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)นิภาพร ชาญนอกการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25592696
164ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32อาทิตย์ ปะสีละเตสังการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560270
165ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ธัญลักษณ์ ภูศรีการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560270
166ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครธันยชนก คงเมืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560270
167ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครนนธชัย ปัญญาคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560270
168ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบการส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยผจงจิต จำนงค์สุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560270
169ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานในโรงเรียนวัดบางปะกอกผดุงวัฒน์ สำรวยใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560270
170ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 44(6) สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครมาไล ศรีเอี่ยมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560270
171ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีสุทธิณี ประสพทรัพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560270
172การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STADธนิสา กองเพ็ชรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612707
173การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อภิเดช สุผาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25592708
174ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาขอโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครเกษม พุทธยะรักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560271
175ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7ปิยะณัฐ แดนไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560271
176ความพึงพอใจของครูในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนฤมล บริคุตการบริหารการศึกษา น่าน2560271
177ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครธนิษฐา ฤกษ์รุจิพิมลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560271
178การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สิงคร มาลัยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563271
179ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาหลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครธัญพร สวนงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560271
180ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560271