Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความคิดเห็นของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเบ็ญจวรรณ แสงสง่าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560423
122ศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลักทฤษฎีระบบของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์เบ็ญจวรรณ ดีลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560686
123ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางพลี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2เบ็ญจมาศ พึ่งงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359
124การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) นนทบุรีเบ็ญจพร ศรีจันทานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561546
125ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีเบญญาภา เชื้อเล็กการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560906
126การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จังหวัดนครปฐมเบญญาภา ดุษิยามีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602558
127การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน ( Creativity-base Learning ) วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เบญญา โชคชัยพรรักษ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601495
128ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ แสนกล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560366
129ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ เจนเขตกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558792
130ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ หาญวุฒินานนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
131ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเบญจวรรณ ใจปลื้มการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558458
132ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ หาญวุฒินานนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560380
133การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนบ้านเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2เบญจมาส กันเสนการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560419
134การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยใช้สื่อประสมเบญจมาศ หลักบุญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602291
135ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เบญจพร เปลี่ยวจิตร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560456
136การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนราชวินิตมัธยม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครเบญจพร สุทธิทนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560398
137ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครเบญจพร นาคอ้ายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362
138ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เนาวรัตน์ อินทวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560460
139การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคอลาดเนตรนภา จันทร์งามคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561647
140การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลช้างกลางเนตรชนก มณีฉายคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช2565245