Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสหวิทยาเขตหลักเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28ไสว ทองเพ็ชรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560355
2ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อคุณลักษณะของครูคุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครไพโรจน์ น้อยเอี่ยมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558573
3ความคิดเห็นของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มโรงเรียนบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2ไพโรจน์ ออระเอี่ยมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560445
4แรงจูงใจในการทำงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครไพวลี ปวโรภาสการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560301
5ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงาน วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มเครือข่าย 23 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครไพวรรณ สุขสำราญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
6ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มเครือข่าย 23 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครไพวรรณ สุขสำราญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
7การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา โดยวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติไพลิน โนนธิราชการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561470
8การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารและโภชนาการไพลิน เดชานุวัตินวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561685
9การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา อังกฤษ เรื่อง Part of Speech สำหรับนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยบทเรียนโปรแกรมและจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไพรินทร์ ชมภูภูมินวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561335
10การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560515
11การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ไพรวรรณ สังวังคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611156
12การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องสมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรสงครามไพรพร ตันติภัณฑ์รักษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559547
13ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสตรีสิริเกศไพรนคร ชิณะแขวการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560334
14ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ไพบูลย์ พรหมทาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560395
15ความคิดเห็นของครูต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายแบบบูรณาการ อำเภอยางชุมน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1ไพบูลย์ นามวงษ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560304
16การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามไพบูลย์ เพชรมากการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560811
17ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานงานวิชาการในกลุ่มทักษิณกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษไพบูรณ์ ว่องไวการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560321
18ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอดงเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2ไตรรัตน์ ช่วยอุระชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560410
19ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอดงเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2ไตรรัตน์ ช่วยอุระชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560305
20ผลของการใช้กิจกรรมเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กออทิสติกช่วงอายุ 6-9 ปีไซหนับ ซาการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493