Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 221-240 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน วัดพลับพลาชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพรนภา บุตรวังค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558820
222ความคิดเห็นของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จุรีภรณ์ สาระอาภรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560361
223ความคิดเห็นของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเบ็ญจวรรณ แสงสง่าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560424
224ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานีวรทย์ ส่งละอองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560445
225ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560388
226ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทราณัฏฐนิช เรืองโอชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560383
227ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอบันนังสตา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาซูนีตา เฮงดาดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611113
228ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีธันยาภัทร์ รัฐวราเศรษฐ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558549
229ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสิริรัตนาธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2พิชชาพร บุญยืนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
230ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนศรีวิทยาปากนํ้า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมุทรปราการวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560408
231ความคิดเห็นของครูที่มีผลต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสิริวิมล จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560383
232ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภัชชา เวชวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561932
233ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีปรียาภรณ์ ริตตาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558589
234ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560368
235ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2วิเชียร ติระพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
236ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1อรวรรณ ฐีติโภคาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
237การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ทศพร ศรีพลพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560545
238ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้สำหรับการบริหารจัดการในสถานศึกษาบุศรา กุลานุสนธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612024
239ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานครพัชรินทร์ ศิริมาตย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558602
240ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นิตติกา แสงสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560366