Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 261-280 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1ชญาพร หาญศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559427
262ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดทองสุทธาราม สำนักงานเขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานครมนัส ชินจักรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560391
263ความคิดเห็นของครูในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จันทร์ทิพย์ พันสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560484
264ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนในเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครสิทธิกานต์ นาคเงินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
265ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเตรียม อำเภอบางพลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการศศิธร สุขศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559517
266ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักเขตพระนคร กรุงเทพมหานครปริยานุช วงศ์ภาคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
267ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเทพลีลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ญาณิศา ข่าขันมะลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
268ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครปรัชธนา บุนนาคการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560438
269ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานธุรการโรงเรียนในกลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เพ็ญประภา สืบสารการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
270ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในกลุ่มคุ้งบางกะเจ้านกชนาฏ แก้วชื่นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559627
271การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1พัชรินทร์ เผือคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560484
272ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการธีรนันท์ จันทรวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
273ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ฐิติพรรณ ดอนหัวร่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560528
274การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 12 สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครสุรศักดิ์ สกุลโพนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560388
275สภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362
276การมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มคุ้งบางกะเจ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ภาวิณี ครุฑปักษีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559640
277ความพึงพอใจของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1วิภาวรรณ ชาวเหนือการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560420
278ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีเบญญาภา เชื้อเล็กการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560898
279การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ปัทมวัลย์ บุญถนอมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560642
280ความพึงพอใจของครูที่มีต่องานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลำพูน-ลำปางศิริขวัญ รัตน์สุวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559549