Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 261-280 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครปีติชา ชะนะนามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
262ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
263ความคิดเห็นในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายไร่ขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2จุฑามณี สุขไสวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560410
264ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นลินรัตน์ ศิริรัตนปภาวินการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560369
265ความคิดเห็นของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จุรีภรณ์ สาระอาภรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560361
266ความคิดเห็นของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเบ็ญจวรรณ แสงสง่าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560424
267ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานีวรทย์ ส่งละอองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560445
268ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560388
269ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทราณัฏฐนิช เรืองโอชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560383
270ความคิดเห็นของข้าราชครูที่มีต่อสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วาทศิลป์ บุญสูงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560364
271ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสิริรัตนาธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2พิชชาพร บุญยืนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
272ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนศรีวิทยาปากนํ้า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมุทรปราการวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560408
273ความคิดเห็นของครูที่มีผลต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสิริวิมล จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560383
274ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ชุมพวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7กานดา ศรีบุญเรืองการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560465
275ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุพิชฌาย์ สวายสมสีกุลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560389
276ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560368
277ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2วิเชียร ติระพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
278ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1อรวรรณ ฐีติโภคาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
279การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ทศพร ศรีพลพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560545
280ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วิไลพร แซ่ตั้งการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560348