Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 301-320 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มนนท์วัฒนะ อำเภอปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2จันทิรา พุฒตาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560487
302ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางพลี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2เบ็ญจมาศ พึ่งงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560361
303ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาครกนกภรณ์ ช้างคนมีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601255
304ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศิริขวัญ สีทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
305ความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสหวิทยาเขตหลักเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28ไสว ทองเพ็ชรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560394
306ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรมมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสสรณ์) กรุงเทพมหานครธนาภา เข็มโคตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
307ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครทวีศักดิ์ สีจันทึกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
308ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกาญจนา พรมลักษณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559442
309ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาวสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20พนาวัลย์ คำศรีทวีวัฒน์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560333
310ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27วินิดา คามจังหารการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560377
311ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง สหวิทยาเขตดอยสามหมื่นตอนล่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34นิตยา ฮวดนางการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560408
312ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ชนิดาภา เฉลิมแสนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560525
313ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครนิตย์รดี จันทนามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559489
314ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนร่องคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 24เยาวเรศ ทิพชราการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560405
315ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครรัตนาภรณ์ แพงน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
316ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครวลัยภรณ์ ยอดกุศลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560410
317ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตทวีวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานครสุนิสา ขันดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560403
318ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะพิชัย วงษ์จันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560507
319ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีปัญจพร ช้างเขียวการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559385
320ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 78 สังกัดสำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครปฤษณา อิสสระการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393