Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 301-320 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ณัฏฐ์ วงค์มาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560335
302ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครณัฐกานต์ หมัดมุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559401
303ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครณัฐชาวดี วันดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
304ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาณัฐญา สุขรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559436
305ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนรัตนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33ณัฐธีรา วงค์คำปันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560380
306ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 สหวิทยาเขตเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทองณัฐนรี สงวนสุขการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560409
307ความพึงพอใจของครูต่อสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ณัฐนันท์ เหลี่ยมดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560395
308ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจอมทองณัฐปคัลภ์ ไกรจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560353
309ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครณัฐปิญชาน์ บัวงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560321
310ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีณัฐพงศ์ ฉัตรเกษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560401
311สภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัยณัฐพงศ์ แก้วทุ่งการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560353
312การมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ณัฐพงศ์ แสงสิริไพศาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560849
313ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2ณัฐพร มินทะขัติการบริหารการศึกษา น่าน2560399
314ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ริม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ณัฐพร ยศเดชการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560325
315ความคิดเห็นของครูในการดำเนินกิจกรรมเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอสะเมิงณัฐพล พิไสยการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560333
316ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีณัฐภัทร สุดจิตต์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560345
317ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา (เครือข่ายเรียนที่ 49) กรุงเทพมหานครณัฐยา สุนารีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560420
318ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานครณัฐรุจา พุ่มพวงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362
319ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ณัฐวัฒน์ จันทร์ภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
320การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560529