Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 161-180 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความคิดเห็นของบุคลากรครูที่มีต่อการจัดการศึกษามาตรฐานการดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์วริศรา ทองใหญ่การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560363
162ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลภิณณ์ธารา ผู้สมเก่าการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560417
163ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษากระเทียม – สะกาดก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3รัตติยา บุญเปล่งการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560462
164ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาวังสะเภา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3ยุทธนา ปักโคทานังการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560365
165ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 5 (ท่าตูม-ชุมพลบุรี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33อรณิช เขตขยันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560499
166ทัศนคติของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่-โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จักรพันธ์ สหัสชาติการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560382
167ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ศราวุฒิ วงค์คำปันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560435
168ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33นงลักษณ์ วินทะไชยการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560441
169ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33สุพรรณี สุขประผลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560396
170ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33นันทิศา ขาวงามการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560369
171ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 17 เขาแหลม พนมซอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุภาวดี สมอินทร์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560392
172ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน จังหวัดสุรินทร์โกมล จันทร์ศิริการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560371
173ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1พันทิพา ฤกษ์ศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560381
174การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560586
175ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จามมัจจุลี มีศิลป์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560352
176ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์วิภาพร แสวงสุขการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560430
177ความคิดเห็นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์สุวิมล แพงแก้วการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560405
178ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1สุพรรระณา มุ่งดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560415
179ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์วันชัย ยิ่งรุ่งเรืองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560423
180ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุริเยน บติมาลย์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560390