Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 161-180 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสำนักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานครจันทิมา ธนสุภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
162ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มนนท์วัฒนะ อำเภอปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2จันทิรา พุฒตาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560486
163ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จามมัจจุลี มีศิลป์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560351
164ความคิดเห็นความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3จารุณี ธรรมสาลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
165ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าคลอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจารุวรรณ บุญมีมีไชยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558512
166ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียน ลำปลายมาศ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1จารุวรรณ อุทาพงศ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560415
167ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จารุวรรณ แก้วหล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325
168ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาคำไฮจำเนียร พรมโคตรการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559365
169ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 38 สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครจิดาภา อัตตะสาระการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
170ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือข่ายวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2จิตฐิพร เอี่ยมอักษรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558423
171แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6จิตติยา ปะรัยนุการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560384
172ความคิดเห็นของครูที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านจิตรกร กิจเฉลียวการบริหารการศึกษา น่าน2560385
173ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มเวียงสา 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1จิตรานุช สมภารวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560296
174ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตจอมสิรินทร์จิตใส จินดาศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560338
175ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจินตนา บุญชูศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
176ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มจอมจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1จินตนา เวียงนาคการบริหารการศึกษา น่าน2558462
177ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจินตนา บุญชูศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560542
178คิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานเป็นทีมในสถานศึกษาอำเภอพระประแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6จินตนา วระไวย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560397
179ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานครจินตนา แสนปางการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560369
180แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จินตหรา แก้วอาสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480