Keyword Search
Calendar

จิตวิทยา

Perpage:
Displaying 41-43 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคำแหงสุวพิชญ์ สร้อยสุวรรณ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560669
42การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษาต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงศิรินทร์รัตน์ อ่อนละมูลจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560597
43กรณีศึกษาของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดคดีร่วมกันโทรมหญิง : ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครอัจฉราภรณ์ โพธิ์ขาวจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602316