Keyword Search
Calendar

จิตวิทยา

Perpage:
Displaying 41-43 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครอรอนงค์ รอดพันธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560739
42ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในงาน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของบุคลากรสถาบันสอนภาษา โรงเรียนศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์มณีรัตน์ อุปพันธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560742
43การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตระหว่างผู้สูงอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสุรธิดา บึงพรรัตน์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560768