Keyword Search
Calendar

จิตวิทยา

Perpage:
Displaying 41-43 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41การศึกษาสำรวจปัญหาของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกอาระวี ทับทิมจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601151
42ผลของการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฏีของแซทเทียร์ (Satir) ที่มีผลต่อความสุขของ ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคเจริญสุข ประพานศรีจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560640
43การศึกษาระดับการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมธประจักษ์ เติมกิจขจรสุขจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560629