Keyword Search
Calendar

จิตวิทยา

Perpage:
Displaying 41-43 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำยุคใหม่ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับการรับรู้ประสิทธิผลขององค์กร กรณีศึกษาหัวหน้างานคลังสินค้าธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งชนาภา กระแสร์สินธุ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561597
42ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี การรับรู้คุณลักษณะงานกับความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองพิพาภรณ์ สมบูรณ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561613
43ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพความไม่มั่นคงทางอารมณ์และการจัดการความขัดแย้งกับสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคใต้รัชชนิดา กันทะวงศ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561558