Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคม กับการตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนเอง กรณีศึกษาพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งปาลรพี สิงห์สาจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560506
242ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าแห่งตนกับความสุขของพนักงานโรงงานธนเสฏฐ์ เสนีย์คติมาจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560645
243ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ กับการรับรู้องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ของพนักงาน บริษัท ดี เอส เอ สยามวาลา จำกัด (สำนักงานใหญ่)ชุตินันท์ วรรณรุ่งจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560664
244ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในงาน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของบุคลากรสถาบันสอนภาษา โรงเรียนศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์มณีรัตน์ อุปพันธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560779
245ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี การรับรู้คุณลักษณะงานกับความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองพิพาภรณ์ สมบูรณ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561625
246ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีม ของครูในสถานศึกษากลุ่มกรุงเทพตะวันออก สังกัดกรุงเทพมหานครจตุพร กุลบุตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566305
247ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิงธนู ทีมชาติไทยมานัส กำเหนิดพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561576
248ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันไชโย ซาลังพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561746
249ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายที่ 40 (2) สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครอุษณี โคกกระชายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560388
250ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่อชูใจราษฎร์อุทิศ) จังหวัดกรุงเทพมหานครศิรินภา แก้วกาหลงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560422
251ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุภา กรุงเทพมหานครณภัค ถิรกุลยศมาดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
252ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีวราภรณ์ ย่านงูเหลือมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559349
253ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38กนกศักดิ์ สอนเพียรการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560445
254ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือข่ายวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2จิตฐิพร เอี่ยมอักษรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558424
255ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครศิวิมล ประจำทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560535
256ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนจิตรลดา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสุวาณี เจียรพันธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
257ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษากับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2อัชฌา พงษ์ธรรมการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560354
258ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพนมทวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ธันยลิน พีรวิชัยนนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559357
259ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ลภัสกร เลิศสำราญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
260ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6พันธุ์ทิวา กวินชวนชิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560409