Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นิตติกา แสงสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
342ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครสุจิตรา พงาตุนัดถ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601251
343แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จินตหรา แก้วอาสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
344ความพึงพอใจของครูต่อการมีทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนทีปังกร วิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4ศรัญญา มูลน้ำอ่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560460
345ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประมุข โกมลสุรกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560850
346ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายฯ ตานี-ปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จรรยา ใจเอื้อการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560366
347ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครวุฒิพงษ์ คันธิยงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558593
348ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครศรัยวัลย์ สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
349ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสัตตบงกช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4อนุศาสน์ จันทร์พิษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560451
350สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4อุษา ดาพัวพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560637
351ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3กัญญาวีร์ ภาชะโนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560395
352ความคิดเห็นของครูทมีี่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3พุทธพร นามพรหมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560334
353ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการคุณภาพในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ เวียงสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559452
354ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) สำนักงานเขตบางเขน สังกัดกรุงเทพมหานครพงศ์ศักดิ์ ทองศรีจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560646
355ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครบุษบา อินทร์จ้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
356ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศิวรินทร์ แซ่เฮ้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560343
357ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา ปีการศึกษา 2559กุสุมา โตแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
358ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานครพลศิลป์ แคล้วคลาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
359ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33อดิศักดิ์ ปุวิชาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560353
360ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางรักสมฤดี ชุมหอมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559440