Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความพึงพอใจของนักเรียน (ช่วงชั้นที่2) ที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน์ สังกัดกรุงเทพมหานครอุไรวรรณ ฉายรัศมีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558507
262ความพึงพอใจของนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีต่อการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในเขตปกครองคณะสงฆ์พญาไทวีรวิชญ์ สัตตารัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560311
263ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่ม อบจ.พัฒนาที่ 1 จังหวัดนนทบุรีอิสรภาพ พรหมชนะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560355
264ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4ธนัชมนว์ เต็มมากการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
265ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมภูนุช แนนดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
266การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดีเอมอร รัตนมหาวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560585
267การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเส้นขนานโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560501
268ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ การรับรู้บรรยากาศองค์การกับเจตคติต่อกิจกรรม 5ส ของพนักงานบริษัท บิทไวท์ จำกัดยศณรงค์ เอื้อเฟื้อจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561632
269การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดลานบุญ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติสุปราณี ชินโฮงการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561534
270ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ เจนเขตกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558760
271ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1สศิราวรรณ กล่ำทวีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
272ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีพัทยา ดุจจานุทัศน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
273ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครธีมาพร ชาวไร่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560366
274ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการชัยนันท์ พูลเพิ่มคล้ายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560458
275การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บำรุง)อรวี ชาวนํ้าวนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560682
276การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H และการสอนปกติกมลพร ทองนุชการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612215
277ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อคุณลักษณะของครูคุณภาพ โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครไพโรจน์ น้อยเอี่ยมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558617
278ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญสุนารี สายสมบัติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560379
279ความพึงพอใจของครูและบุคลากรในโรงเรียนต่อการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มเครือข่ายท่าฉลอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนภาพร ธนาสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
280ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 4 และกลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2พิชญาภัค ฦาชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352