Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติวิราชิน ขันติสิทธิ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561750
302ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กัลยา เที่ยงแท้การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558662
303ความคิดเห็นของบุคลากรต่อบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อำไพ พาโคกทมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560308
304ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดา เนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมาเนอสเซอรี่ระวิวรรณ พรหมวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
305ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สังกัดกรุงเทพมหานครสุชัญญา แสงวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560302
306ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มกรุงเทพกลาง สังกัดกรุงเทพมหานครสโรชา อนันตพฤกษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560294
307ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กานต์พิชชา ศิลปวิศวกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560429
308การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม เรื่องการตั้งราคาขาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (Google classroom)พุฒิพงษ์ มะยาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601061
309การใช้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครประยูร โคษาราชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612102
310การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ระหว่างการสอนตามรูปแบบซิปปากับการสอนแบบปกติธฤษณัช อารมย์แก้วการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561719
311ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กศน.ตำบลตลาดขวัญ)ที่มีต่อการให้บริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีมัจฉา เผ่าภูรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558719
312ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอิศรา ใจสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560288
313ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครยุพา ดงตะในการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
314ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย 72 สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสุพัตรา พันธุ์ปลาโดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560469
315ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครธัญพร สวนงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560297
316การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของกานเย่ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ วัชฤทธิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560499
317ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานีสุวรรณี เสือสมิงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611005
318การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบปกติศันสนีย์ จันทร์คีรีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561446
319ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครรัชณี ประทุมชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25581683
320ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรีกาญจน์ ฤทธิ์สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560422