Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
361การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ขั้นตอนของโพลยาสิรีธร ชุนหะศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560547
362ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้สำหรับการบริหารจัดการในสถานศึกษาบุศรา กุลานุสนธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612009
363การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ระหว่างวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติปรียาภรณ์ ปานคล้ำการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561526
364ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานครพัชรินทร์ ศิริมาตย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558596
365ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นิตติกา แสงสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
366ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครสุจิตรา พงาตุนัดถ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601250
367แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จินตหรา แก้วอาสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
368ความพึงพอใจของครูต่อการมีทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนทีปังกร วิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4ศรัญญา มูลน้ำอ่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560459
369ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประมุข โกมลสุรกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560849
370การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงสิงโตมนัสสา ประทุมรัตน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560922
371เรื่องศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในช่วงอายุ 7-10 ปี โดยใช้กิจกรรมการเรียนว่ายน้ำเปรมปรียา แสงแก้วการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561502
372การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติสุพัตรา อินหอมการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561617
373ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครวุฒิพงษ์ คันธิยงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558593
374ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครศรัยวัลย์ สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560403
375ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสัตตบงกช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4อนุศาสน์ จันทร์พิษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560449
376สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4อุษา ดาพัวพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560636
377การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ กำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารสราวุฒิ อุดงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602602
378เปรียบเทียบการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง สำหรับนักเรียนออทิสติกที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งช่อทิพย์ พัฒนวงศ์ปราการการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561486
379การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 MATกับวิธีการสอนแบบปกติศุภชัย ธูปสุวรรณการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561683
380ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการคุณภาพในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ เวียงสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559448