Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
461การพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ที่มีภาวะสมาธิสั้นโดยใช้โปรแกรมตารางกิจกรรมเปมิกา เชียงดีการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561678
462ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ความเชื่ออำนาจควบคุม กับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ของพนักงานบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งสุวรินทร์ จันทร์สุคนธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561689
463ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จีรนันท์ เทศารินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559477
464ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กรรณิการ์ แสนพลมาตร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560811
465ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9สุปรียา พรหมรินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
466การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1รัตนานุช จวบแจ้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560878
467ความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สุภาพรรณ ณ ลำปางการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560441
468การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยใช้สื่อประสมเบญจมาศ หลักบุญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602293
469ผลการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการจำรูปพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สิดาพันธุ์ เดชสูงเนินการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561491
470การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับการสอนแบบปกติพระกิตติพล เชื้องามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562628
471ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ภารดี เกรียงทวีชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559429
472ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุวิษา ยนต์ศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560368
473ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการสุมาลี จิตรเพียรค้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
474การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโยธิน สุดาจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560515
475การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนปทุมวิไล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด ปทุมธานีสุมาลี ธารทองขจรไกรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
476การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมัธยมเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อรอุมา ทองพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560461
477ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง “การแปลงทางเรขาคณิต”โดยการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยภิดาพรรธน์ เกษมสมิทธิพงศ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560464
478ผลของการใช้กิจกรรมการปั้นเพื่อพัฒนาการเขียนของเด็กออทิสติกระดับปฐมวัยทิพวรรณ เฟื่องขจรการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561579
479การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนเแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS และการสอนแบบปกติจิตสุภา เขียวอินทรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562533
480ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารวิชาการของเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครวินัดดา ศรีวะรมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559577