Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ศรัญญา เอี่ยมใจดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560350
322ความต้องการการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีสุรินทร์ ภักดิ์วิไลเกียรติการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560345
323ความพึงพอใจของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1อุทัยวรรณ พรมจันทร์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560321
324ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ธนศักดิ์ ปัททุมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560335
325ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2ชุลีพร มั่นการการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560331
326ความพึงพอใจของครูที่มีต่อบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนท้องที่อำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ประภัสสร ดิศเจริญการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560310
327ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านทัพพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2ถิระณัช เลิศสมพรรักษ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560368
328ทัศนคติของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พนิดา ทีจันทร์มาตย์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560338
329การจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1พุทธาพร เหลืองสดการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี25601051
330ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรีชัญญนิษฐ์ นิลประดิษฐ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560362
331ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดกาญจนบุรีประสงค์ นุสนทราการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560370
332ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เกศริน เพ็ชนะการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560497
333ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อภาพลักษณ์โรงเรียนอู่ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9สมรัตน์ มาเอี่ยมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560326
334ทัศนคติของครูต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตทวารวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9ใจรัก พจน์ศิลปชัยการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560526
335ความต้องของครูในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ศิริพร ชาติชำนาญการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560322
336การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีสมชาย เวียงชัยการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี25601084
337ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ฟ้าศรีทอง ทวีศักดิ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560367
338ทัศนคติของครูต่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จังหวัดกาญจนบุรีสิริธร ศิริบูรณ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560317
339การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จังหวักาญจนบุรีณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมลการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560618
340ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ศิริพร แกล้วการไร่การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560358