Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอิศรญาณภาษิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และการสอนแบบปกติสุทธิเกียรติ เพิ่มขึ้นการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560755
142การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Google Classroom เป็นสื่อ รายวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง กฎของโอห์มและการต่อตัวต้านทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาอาทิตย์ หมื่นคิดนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561755
143ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในสมเด็จพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนลินาสน์ เข็มณรงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558754
144การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติกณิกร ทวนทองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561754
145การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ชลธิศ ศรีม่วงพงษ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560752
146การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ณิฌา แก้วสองเมืองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564752
147การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560ชฎาพร สถิตเสถียรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560750
148ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครวรรณภา ประดับเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560748
149การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วาทินี อินต๊ะยอดคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560746
150การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เรื่อง Hello ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านแม่ขมวกคนึงนิตย์ เนืองนิตย์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560746
151การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินมัณฑนา ภูมลาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559744
152การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอนแบบใช้คู่เทียบเสียงกับวิธีการสอนแบบฟัง-พูดชินภัศมิ์ ลีจิโรภาสน์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560744
153การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติสุทธิพงษ์ พูลแก้วการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560743
154ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครภูริทัต ต้องชูการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560742
155การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADธนกฤต วิชาสวัสดิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564741
156การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนด้วยวิธี SQ4R กับการสอนแบบปกติฐิติมา พรหมทองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562740
157การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครรัตนาพร ฐิติกรโกวิทการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560740
158การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครณัฐวุฒิ วงค์ษาบุตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256674
159การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2นภัสสร คงจันทร์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559739
160การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad (GSP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์นิชาภา รัตนถาวรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561739