Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน วัดพลับพลาชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพรนภา บุตรวังค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558654
142การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนโดยวิธี SQ4R และวิธีปกติกมลชนก แจ่มจำรัสการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560653
143การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แพรวรุ่ง ศรีประภาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561652
144ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3กชกร ขุรีทรัพย์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558649
145การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์สุวรรณี โชติสกุลบุญฑวิไลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564649
146ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครอรอนงค์ รอดพันธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560647
147ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในงาน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของบุคลากรสถาบันสอนภาษา โรงเรียนศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์มณีรัตน์ อุปพันธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560646
148การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560ชฎาพร สถิตเสถียรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560644
149การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติกณิกร ทวนทองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561644
150การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอิศรญาณภาษิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และการสอนแบบปกติสุทธิเกียรติ เพิ่มขึ้นการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560642
151การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับการสอนแบบปกติวราภรณ์ บุญทองมากการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561640
152ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโครงการสองภาษา (English Program) โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรีเพชราภรณ์ เทศศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560639
153การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุปรานี สินเทาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559638
154ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ เจนเขตกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558638
155ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านบุญยดา สุยะหมุดการบริหารการศึกษา น่าน2558638
156การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเชื่อมประพจน์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการลัดดาวรรณ สุภาพงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561637
157ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุพรรณี ขุนเพ็ชรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559637
158การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad (GSP)ปัทมา คละบุตรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561636
159ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในสมเด็จพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนลินาสน์ เข็มณรงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558635
160การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิรัลนัฐ ภิญโญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561634